Llengües paleohispàniques no indoeuropees

Pàgina personal d'Eduardo Orduña Aznar

  Castellano  
Seccions
 

Imatges d'inscripcions aquitanes

(Actualitzada el 12-12-2017)

Imatges d'inscripcions amb onomàstica aquitana
Imatges d'inscripcions amb onomàstica aquitana (últimes afegides)
Imatges d'inscripcions sense onomàstica aquitana
Imatges d'inscripcions anepígrafes

AGRAÏMENTS:

Vull expressar aquí el meu agraïment a les següents persones o instituciones, per les facilitats que m'han donat per visitar alguns museus i les seves col·leccions, i per publicar les fotografíes de les seves peces en aquesta pàgina web:

 • Al Musée archéologique départemental de Saint-Bertrand-de-Comminges, i al seu director, M. Jean-Luc Schenck-David.
 • A l'Académie Julien Sacaze, i al seu president honorari, M. Jean-Louis Godfrin.
 • Al Musée du Pays de Luchon, i al seu director, M. Philippe Guillen

Introducció

A continuació presentem algunes fotografíes d'inscripciones aquitanes preses per l'autor d'aquesta pàgina. Els números de referència corresponen, si no es diu una altra cosa, a l'obra de Julien Sacaze, Inscriptions antiques des Pyrénées. En algun cas he utilitzat com a referència el número assignat per Gorrochategui (1984) a algun dels noms de la inscripció. En aquests casos, el número va precedit de G. Les inscripcions fotografiades al museu de Saint-Bertrand-de-Comminges porten SBC seguit del número de catàleg assignat en R. Sablayrolles-Jean-Luc Schenck, Collections du Musée Archéologique Départemental de Saint-Bertrand-de-Comminges, 1: les autels votifs, Toulouse, 1988 .

Els principals estudis sobre l'onomástica aquitana són l'artícle de L. Michelena (1954), «De onomástica aquitana», Pirineos 10, 409-458, i la tesi doctoral de J. Gorrochategui (1984), Estudio sobre la onomástica indígena de Aquitania, UPV.

(CLIC EN LES MINIATURES O EN ELS NÚMEROS DE REFERÈNCIA PER VEURE LA FOTO AMPLIADA)


Totes les inscripcions han estat fotografiades por Eduardo Orduña Aznar, si no s'indica res més, i les imatges tenen la llicència Creative Commons (click en aquest enllaç o al logo a continuació par tal de veure els termes de la llicència), respectant els drets que puguin tenir els museus en què es troben dipositades algunes d'elles.

Creative Commons License

Localització de les poblacions amb inscripcions:

Es marquen amb un quadre vermell les poblacions en les que és possible veure inscripcions in situ o en un museu. Per tant, no es marquen les poblacions originàries d'inscripcions dipositades en un museu d'una altra localitat.

Amb noms aquitans

 • 388: Saint Bertrand, encastada a ca de Cazes, al sud de la vila alta, poc abans d'arribar a l'aparcament. Foto presa el 6-10-2007.

Text: V(ivus) RVTVNDV[S] / HONTHARR[IS F(ilius)] / SIBI ET / V(ivae) MINICIAE CLA[RAE] / VXORI / V(ivae) RVFINAE FILIA[E]

 • 91: Saint Bertrand, façana de la Catedral, a la dreta de la porta. Foto presa el 6-10-2007.

Text: D(is) M(anibus) / ANDOSSICI / SALISIVS / FIL(io) PIEN- / TISSIMO

 • 341: Cazaril-Laspènnes, cantonada SE de l'església, a ran del terra. Foto presa el 17-11-2007.

Text: D(is) M(anibus) / CL(audio) LAETO / ET ERESE- / NI HALS- / CONIS

 • 342: Cazaril-Laspènnes, mur S de l'església, a la dreta de la porta, a ran del terra. Foto presa el 17-11-2007.

Text: HOTARRI ORCOTARRIS F(ilio) / SENTARRI ELONI FILIAE / BONTAR HOTARRIS F(ilius) EX TESTAMENTO

(Sacaze llegeix SENARRI, també possible).

 • 346: Saint-Aventin, cantonada SE de l'església, a mitja alçada. Foto presa el 17-11-2007.

Text: ABELLIONI / CISONTEN / CISSONBON- / IS FIL(ius) / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • 347: Saint-Aventin, cantonada SE de l'església, a mitja alçada. Foto presa el 17-11-2007.

Text: ABELLIONI DEO / TAVRINVS BONE- / CONIS F(ilius) V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • 366: Benque-Dessous, mur S de l'església, a la dreta de la porta, a ran del terra. Quasi il·legible. Foto presa el 17-11-2007. De la inscripció 367 de Sacaze no sembla haber-hi rastre. Una veïna de força edat em va dir que no l'havia vist mai.

Text (el que va poder veure Sacaze): (Defuncto) BONXSONI BO... / V(iua) EDUN...[F(ilia) / VXSOR EX ...

 

 • 304: Gaud (ara al museu de Luchon). Amb prou feines legible. Foto presa el 1-12-07.

Text: SEMBVS B[ / ANDO[ / FRONT[

 • L'Anée Epigraphique 2001, 01376 (Ref. del Epigraphik-Datenbank de Clauss-Slaby). Saint-Paul-d'Oueil, mur S de l'església, a força alçada. Foto presa el 17-11-2007.

Text: [I(oui)] O(ptimo) M(aximo) P / AGANI O- / OLLAIE- / S V(otum) S(olverunt) L(ibentes) / M(erito)

No recollida per Sacaze, Inscriptions..., ni per Gorrochategui 1984, per la qual cosa mereix un comentari més detingut: sembla que pot explicar el topònim antic de la Vallée d'Oueil, com proposa R. Sablayrolles a la pàgina web Pyrénés Antiques (on s'admet una lectura alternativa COLLAIES), la qual cosa invalidaria altres interpretaciones esmentades a Gorrochategui 1984, p. 299 (principalment la de Coromines, a partir del gascó ouelh, 'ull', en el sentit de 'font', i Lizop, a partir del teònim Abellion). La referència als PAGANI és reveladora de la permanència d'estructures socials o comunitats prerromanes. Tindríem a més un nou exemple per afegir a la considerable llista de topònims moderns documentats en inscripcions de principis de la nostra era, la qual cosa fa que aquesta zona d'Aquitania sigui excepcional per als estudis toponomàstics. A la resta del Pirineu, aconseguir documentació medieval per a un topònim ja és molt.

 

 • 276: Saléchan, Chapelle Saint-Julien. Cantonada SO, a prop de l'àbsis. Foto presa el 19-1-2008.

Text: [ --- ] / ASPERCIUS F(ilius) / NESCATO VXOR

 • 90: St. Bertrand de Comminges, sobre la Porte Majour (intramurs). Sacaze diu erròniamente "sur la porte majoure ou principale de l'église cathédrale", pero es tracta en realitat d'una de les portes que donen accés a la vila medieval. Difícilment legible en les condicions de sol de migdia en que es va fer la fotografia. Foto presa el 9-4-2008 .

Text: (Obito). ANDOSSO PRIMVLI F(ilio) / SABINA FRONTONIS F(ilia) / CONIVGI EX TESTAMENTO

 • 141: St. Just de Valcabrère, a l'interior, encastada a la part alta del pilar que se trobaa entrant a la dreta, en posició horitzontal. Foto presa el 9-4-2008.

Text: P(ublio) LICINIO MON- / TANI L(iberto) RVFIONI / HAVTENSONI / HALSCOTARRIS / FILIAE

Situació de la inscripció:

 • 58: Saint-Lizière (ara en el Museu de Saint Raymond, Toulouse). Foto presa el 12-10-2009.

Text: O(bito) HANARRO / DANNORIGIS F(ilio) / MAG(istro) QVATER / ET QVAESTORI / V(iuae) ALDENI DONNI F(iliae) VXORI

 • 74: Arrieu (Betmale), ara al Museu de Saint Raymond, Toulouse. Foto presa el 12-10-09.

Text: VIV(us) / FVSCVS TOTTONIS F(ilius) / SIBI ET VXORI / NEVRESENI SENDI F(iliae) / O(bito) LVCILIO FILIO / LVCILIAE FILIAE

 • 101: Alt Comminges, ara al Museu de Saint Raymond, Toulouse. Foto presa el 12-10-09.

Text: VIV(us) NARCISSVS PRIM- / VLI L(ibertus) SIBI ET IVLIAE / VXORI ET POSTE[RIS] / O(bitu)S GISON DONI F(ilius) H(oc) M(onumentum) [f](ecit?) S(ub) A(scia) [d](edicauit?)

 • 128: Alt Comminges, ara al Museu de Saint Raymond, Toulouse. Foto presa el 12-10-09.

Text: O(bitus) PROXVMVS DANNA- / DINNIS F(ilius) ROMAE / BONXSVS FRATER / HERES FECIT

 • 202: Cier-de-Rivière, ara al Museu de Saint Raymond, Toulouse. Foto presa el 12-10-09.

Text: ANDOSTEN / LICINI F(ilius) SIBI / ET LEXEIAE OM- / BEXONIS F(iliae) VXORI / O(bitae) IVLLAE IVLIAE F(iliae)

 • 250: Boussens, ara al Museu de Saint Raymond, Toulouse. Foto presa el 12-10-09.

Text: SILVANO BI- / HOTARRIS F(ilio) / AMOENAE / SEMBETTENIS F(iliae) VX(ori)

 • 257: Canton d'Aspet, a prop d'Arbas, ara al Museu de Saint Raymond, Toulouse. Foto presa el 12-10-09.

Text: SEX / ARBORIBUS / Q(UINTUS) FVFIVS / GERMANVS / V(otum) S(oluit)

 • 339: Barcugnas (Luchon), ara al Museu de Saint Raymond, Toulouse. Foto presa el 12-10-09.

Text: D(efunctus) SEVERVS / BERHAXSIS F(ilius) S(ibi) VI(ua) / EXSORATA CASTIA[e] / F(ilia) VXOR ET SECVNDO F(ilio) E[t] / ANDERESENI MATRI ET / SILVINO F(ilio) ET SILVINA[e f(iliae)]

 • 81: [L'Altre Olimp] Origen indeterminat, zona de Saint Bertrand de Comminges. Foto presa el 2-5-2009.

Text: EDELATI / DEO / SEX(tus) MIN(...) / APRILIS . ET / ALCIMVS F(ilius)

 

 • 178: [L'Altre Olimp] Ardiège. Foto presa el 2-5-2010.

Text: MARTI / LEHERENN / INGENV(u)S / SIRICCONIS F(ilius) / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • 198: [L'Altre Olimp] Boucou (Sauveterre). Foto presa el 2-5-2010.

Text: BOCCO / HARAVSo- / NI / M(arcus) . VAL(erius) / FVSCVS / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • 238: [L'Altre Olimp] Mondilhan. Foto presa el 2-5-2010.

Text: DEO / ILVRONI / MAXVMA / FLORI . FIL(ilia) . V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • 241: [L'Altre Olimp] Castelnau. Foto presa el 2-5-2010.

Text: LAHE / DEAE / CONSA- / CRANI

 • 244: [L'Altre Olimp] Marignac-las-Peyres. Foto presa el 2-5-2010.

Text: LAHE / PRO SALUTE / DOMINORVM / M(arcus) . IVLIVS / GEMINVS / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • 255: [L'Altre Olimp] Castelbiague. Foto presa el 2-5-2010.

Text: EX VOTO / SEXS . ARBORI / DEO / L(ucius) . DOMIT(ius) / CENSORINVS / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • 258: [L'Altre Olimp] Arbas. Foto presa el 2-5-2010.

Text: XVBAN / DEO / ACAN / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • 264: [L'Altre Olimp] Galié. Foto presa el 2-5-2010.

Text: ALGASSI / GEMINVS / Q(uinti) . IVL(ii) . BALBI / SER(uus) / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • 298: [L'Altre Olimp] Gaud. Foto presa el 2-5-2010.

Text: D[EO] / GARRI / GEMIN- / VS SER(uus) / V(o)T(um) S(oluit) L(ibens) M(erito) / ET PRO S(uis) CONSER(uis)

( o potser PRO S(alute) CONS(eruorum) )

 • 323: [L'Altre Olimp] Luchon. Foto presa el 2-5-2010.

Text: ILIXONI / DEO / SECVNDI- / NVS VER- / ECVNDI

 • 328: [L'Altre Olimp] Luchon. Foto presa el 2-5-2010.

Text: NYMPHIS / CASSIA / TOVTA / SEGVSIAVA / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 

 • 358: [L'Altre Olimp] Garin. Foto presa el 2-5-2010.

Text: ABELIONI / DEO / FORTIS . SVLPICI(i) . F(ilius) / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • 452: [L'Altre Olimp] Montégut. Foto presa el 2-5-2010.

Text: AGEIONI / DEO /ANTONI- / VS VINDE- / MIALIS EX VOTO / P[osuit]

 • Asque: [L'Altre Olimp] Asque. Foto presa el 2-5-2010.

Text: AGEIO DEO / PAGANI / FERRARIENSES / EX . VOTO

 • G124: [L'Altre Olimp] Saint Plancard. Foto presa el 2-5-2010.

Text: SVT / VGIO / D[eo] / [---]VS BVRVSI F(ilius) / [ex] VOTO PATRIS

 • G171: [L'Altre Olimp] Arnesp (Valentine). Foto presa el 2-5-2010.

Text: I(oui) O(ptimo) M(aximo) / TITVLLVS / CINTVGNATI / F(ilius) EDVNXE MAT- / ER V(otum) S(oluerunt) L(ibentes) M(erito)

 • G266: [L'Altre Olimp] Procedència indeterminada. Foto presa el 2-5-2010.

Text: DEO / SILVAN- / O OMBE- / CCO / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • G321: [L'Altre Olimp] Pedrera de Rapp (Saint-Béat). Foto presa el 2-5-2010.

Text: [s]EVERVS ER(riapo) / MARMORA(rius) / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito) / SENNETARI LI(bertus)

 • G616: [L'Altre Olimp] Saint-Élix-Theux. Foto presa el 2-5-2010.

Text: HERCVLI / TOLIANDOSSO / INVICTO / PRIMIGENIVS / SEMBI FIL(ius)/ V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • 343: Antignac. Foto presa el 24-8-2010 per Mikel Martínez Areta (a qui expresso el meu agraïment).

Text: D(is) M(anibus) / ANDOSTE- / NO ANDOSI BIHOXVS FIL(ius)

 • Vignec: Vignec. Encastada al mur exterior, en la cantonada nordest de l'església (no de la Chapelle de Saint-Jaques, como es diu a la publicació de G. Fabre). La superfície de la pedra, i sobre tot la seva estètica, ha estat malmesa pel cable d'un parallamps. Foto presa el 14-11-2012. Publicada a Fabre, G., "Un nouveau pagus pyrénéen, d'après l'inscription votive de Vignec (Hautes-Pyrénées)", Histoire, espaces et marges de l'antiquité. Hommages à Monique Clavel-Lévêque, 3. Garrido-Hory, M. / Gonzalès, A. eds. Besançon 2003, pp. 181-192.

Text: OIDRITO / DEO PAGAN- / I NEOVATES / ET HAREXVA- / TES V(otum) S(oluerunt) L(ibentes) M(erito)

 • 95: Saint-Bertrand de Comminges. Des de gener del 2013, al Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-1-2013.

Text: OBIT(ae?) / HAHANNI / SERANI / FILIAE

 • 151: Barsous. Des de gener del 2013, al Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-1-2013.

Text: V(ivus) BONNORIS DV-/ NOHORIGIS F(ilius) SIBI ET / V(ivae) ERHEXONI HOTARRIS F(iliae) / VXORI V(ivo) SABINO SE- / NIPONNIS F(ILIO) PRIVIGNO

 • 156: Barsous. Des de gener del 2013, al Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-1-2013. La transcripció de Sacaze, que segueixo a continuació, es va fer partint d'una inscripció una mica més sencera.

Text: V(ivus) SENIVS ORCOL[i f(ilius)] / SIBI ET / O(bitae) FAVSTAE HA[n?]ABI F(iliae) / VXORI / ALBINAE F(iliae) ALBINO F(ilio)

 • 176: Ardiège?. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-1-2013.

Text: LEHERENNO / DOMESTICVS / RUFI F(ilius) / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • SBC8: Arnesp (Valentine). Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-1-2013.

Text: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / TITVLLVS / CINTVGNATI / F(ilius) EDVNXE MAT- / ER V(otum) S(oluerunt) L(ibentes) M(erito)

 • SBC43: Saint-Béat (Pedrera de Rapp). Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-1-2013.

Text: DEO ERI- / APO VINCEN- / TIVS PRO SALV- / TEM SVAM ET / SVORVM / VOTVM SO- / LVET FELI- / CITER

 • SBC44: Saint-Béat (Pedrera de Rapp). Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-1-2013.

Text: ERRIAPE / DEO / TAVRICVS / TAVRINI F(ilius) / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • SBC45: Saint-Béat (Pedrera de Rapp). Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-1-2013.

Text: ERRIAPO / DEO / GOMFERA- / NI POSVE- /RVNT V(otum) S(oluerunt) L(ibentes) M(erito)

 • SBC46: Saint-Béat (Pedrera de Rapp). Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-1-2013.

Text: ERRIAPPO / DEO / Q(uintus) FVFIVS / SPECTA- / TVS

 • SBC47: Saint-Béat (Pedrera de Rapp). Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-1-2013.

Text: ERRIAPPO / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito) / [IN]GENVS / SPVRI <E = F>(ilius)

 • SBC49: Saint-Béat (Pedrera de Rapp). Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-1-2013.

Text: [S]EVERVS ER(riapo) / MARMORA(rius) / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito) / SENNETARI LI(bertus)

 • 263: Genós. Encastada en la façana oest de l'església, a l'esquerra de la porta. Foto presa el 18-1-2013.

Text: ATILIA ATTIXSIS / FILIA SIBI / ET IVLIANO PAVLLI F(ilio) / MARITO

 • CA1: La Coume des Ares. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-1-2013. Bibliografía: Jean-Luc Schenck-David, L'Archéologie de trois sanctuaires des Pyrénées centrales. Contribution à l'étude des religions antiques de la cité des convènes. Monographies d'archéologie pyrénéenne, Pirénéica 1, 2005, p. 111 (d'on prenc la transcripció). CA1 és la referència assignada en aquesta obra a aquest altar.

Text: DEO / AGEIO[ni] / SEMB[us] / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • SBC10: Bramevaque. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-2-2013.

Text: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / SENIVS / CONDITU[S] / CONGI (filius) / V(otum) S(oluit)

 • SBC11: Cazarilh-Barousse. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-2-2013.

Text: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / ANNOS- / VS POM- / PEIANI (filius) / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • SBC19: Saint-Bertrand-de-Comminges. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-2-2013.

Text: M(arti) D(eo) / BONXORI- / VS FAVSTI- / NI FILIUS / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • SBC28: Saint-Plancard. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-2-2013.

Text: SVTVGIO / GEREXO CALVI F(ilius) / V(otum) S(oluit) [L(ibens) M(erito)]

 • SBC29: Générest. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-2-2013.

Text: FAGO DEO / POMPEIA / C(aii) FILIA / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • SBC30 Tibiran-Générest. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-2-2013.

Text: FAGO / DEO / IVSTVS / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • SBC31: Billière. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-2-2013.

Text: ABELLIONI / DEO / ELIA MAR- / [---] / V(otum) S(oluit)

 • SBC32 Boutx?. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-2-2013.

Text: ABELLION[I] / DEO / QVINTVS .. / [---]

 • SBC33 Saint-Bertrand-de-Comminges. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-2-2013.

Text: [ILV]MBERRI / DEO / ...

(Lectura de J.L. Schenck-David, "À propos d'un nouvel autel votif découvert à Saint-Pé-d'Ardet en Haute-Garonne", Aquitania 22, 2006, pp. 171-203. La lectura tradicional era ]ABERRI / DEO)

 • SBC34 Saint-Pé-d'Ardet. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-2-2013.

Text: DEO / ARTAHE / L(ucius) P(ompeius) PAVLI- / NIANI [F(ilius)] / [---

 • SBC35 Lourde. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-2-2013.

Text: ARTEHE DEO / BONNEXI[S] / AMANDI F(ilius) / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • SBC36 Anla. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-2-2013.

Text: BORIEN- / NO DEO / MONSVS / TAVRINI F(ilius) / V(otum) S(oluit)

 • SBC37 Eup. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-2-2013.

Text: ELE DEO / [I]VSTINVS IVSTI F(ilius) / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • SBC38 Eup. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-2-2013.

Text: SEMBETTEN / BIHOSCIN- / NIS F(ilius) / [V(otum) S(oluit)] L(ibens) M(erito)

 • SBC39 Créchets. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-2-2013.

Text: ERDA[E?] / BELIX / [---

 • SBC40 Montsérié. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-2-2013.

Text: ERGE DEO / SORI / HANNA / [---

 • SBC41 Montsérié. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-2-2013.

Text: TEMPL / ERCE / HANNA- / S L(ibens) V(otum) S(oluit) L(ibens) V?

 • SBC42 Saint-Béat. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-2-2013.

Text: DEO [E]RIAPO BAMBI- / [O]LV[S] ET MONTAN- / [VS V(otum)] S(oluerunt) L(ibentes) M(erito)

 • SBC48 Eup. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-2-2013.

Text: [D]EO ERRI- / APPO P(ompeius) / NVCE(rinus) PR- / O SAL(ute) NA- / VIGI / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • SBC50 Tibiran. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-2-2013.

Text: ILVRBE- / [.]IXO [..?] / [---

 • SBC51 Alan. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-2-2013.

Text: LAHE NV[MI-]? / NI SEVERIN[VS] / SERAN[I F(ilius)] / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • SBC52 Ardiège. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-2-2013.

Text: MARTI [LE-] / HEREN[O] / [---

 • SBC53 Saint-Bertrand-de-Comminges. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-2-2013.

Text: SENA[---

Aquest nom incomplet no apareix a Gorrochategui 1984, i l'incloc aquí només per la possibilidad que inclogui l'element aquità SEN-.

 • SBC54 Saint-Bertrand-de-Comminges. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-2-2013.

Text: ENNEB- / ON SEC- / VNDION- / [IS F(ilius)] / [---

 • SBC57 Saint-Bertrand-de-Comminges. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-2-2013.

Text: ---]VLIVS AN-/DOSTENNI- / S FIL(ius) EX BOTO / S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • SBC60 Arguenos. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-2-2013.

Text: SEVERVS ONAS(?) / [.]ERIS FIL(ius) ET [---] / [..]RESVMA (?) [...] / [---

Cap dels noms fragmentaris d'aquesta inscripció apareix a Gorrochategui 1984. La incloc aquí només per la possibilidad de relacionar el possible ONASER amb l'arrel cèltica Onna- (Sablayrolles-Schenck, Collections...).

 • 150 Barsous. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 12-4-2013.

Text: O(bito) ATTACCONI SIRICCONIS F(ilio) / O(bitus) VRBANVS ATTACONIS F(ilius) / SENNACIVS ATTACONIS F(ilius) / HER(es) FACIEND(um) CVRAVIT

 • 152 Barsous. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 12-4-2013.

Text: FVSCO ESTENCO- / NIS F(ilio) SEVERAE / SILVANI F(iliae) VXOR(i) FVSCIN- / VS F(ilius) EX T(estamento) F(aciendum) C(oerauit)

 • 153 Barsous. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 12-4-2013.

Text: RVFINO SILEX- / CONIS FIL(io) / RVRINVS F(ilius) EX TES- / TAMENTO

 • 301 Gaud. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 12-4-2013.

Text: ANDVS / BELAISIS / F(ilius) H(ic) S(itus) E(st)

 • Saint-Aventin Saint-Aventin. Façana sud de l'església, prop del terra. Això, juntament amb el el color molt blanc del marbre, suggereix que la inscripció es trobava colgada de terra o males herbes, i per això en Sacaze no la va veure. Foto presa el 9-5-2013.

Text: ABELLIONI / DEO / BIHOSSIVS / SIHARI F(ilius) / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • G117 Saint-Béat (Pedrera de Rapp). Alcaldia de Saint-Béat. Foto presa el 3-12-2014.

Text: BORSVS / EVTICI F(ilius) / ERRIAP / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • G518 Saint-Béat (Pedrera de Rapp). Alcaldia de Saint-Béat. Foto presa el 3-12-2014.

Text: DEO / ERRIAPE / FAVSTINA / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • 187 Ardiège. Musée de Luchon. Col·lecció Sacaze. Foto presa el 15-4-2015.

Text: [LEH]ERENNO / [M]ARTI / [SE?]RANIA / [I]NGENUA / [V(otum)] S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • 208 Gourdan. Musée de Luchon. Col·lecció Sacaze. Foto presa el 15-4-2015.

Text: SERRANCONI / BELHEIORIGIS F(ilio) / ET BAESELLAE VXORI / HERED(es) FECER(unt) EX TEST(amento)

 • 214 Balesta. Musée de Luchon. Col·lecció Sacaze. Foto presa el 15-4-2015.

Text: BAIGORISO / DEO / GEMINVS E- / DVNNIS F(ilius) / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • 225 Cardeilhac. Musée de Luchon. Col·lecció Sacaze. Foto presa el 15-4-2015.

Text: SEMBVS / VRIASSI F(ilius) / ABELLON- / NI DEO / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • 226 Cardeilhac. Musée de Luchon. Col·lecció Sacaze. Foto presa el 15-4-2015.

Text: ARPENINO / DEO / BELEX / BE- / LEXCONIS F(ilius) / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • 230 Avezac-Charlas. Musée de Luchon. Col·lecció Sacaze. Foto presa el 15-4-2015.

Text: ]++LLINVS / SONBERABONIS / F(ilius) V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • 235 Fabas. Musée de Luchon. Col·lecció Sacaze. Foto presa el 15-4-2015.

Text: ABELIONNI / SEX(tus) IVL(ius) PRO- / PINQVVS / ROMVLIANVS / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • 266 Saint-Pé-d'Ardet. Musée de Luchon. Col·lecció Sacaze. Foto presa el 15-4-2015.

Text: ]IXO? / DEO / ALCIMVS / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • 274 Bagiry. Musée de Luchon. Col·lecció Sacaze. Foto presa el 15-4-2015.

Text: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / PRO SALVTE / DOMINORVM / SVORVM ET SVO- / RVM / FELICISSI- / MVS SIRADI / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • 288 Arlos. Musée de Luchon. Col·lecció Sacaze. Foto presa el 15-4-2015.

Text: [SIN?]CERA [---]/ [---] SVRVSIS F(ilia) [---]/ [--]ONNA [---]

 • 302 Yvernos (Gaud). Musée de Luchon. Col·lecció Sacaze. Foto presa el 15-4-2015.

Text: FVLVIVS LONGINVS / +OSE[---] [H]ARBELSIS FILIA / VXOR / MAVRA CALIXSONIS FILIA / NVRA? / HIC SE(pulti) S(unt)

  

 • 303 Gaud. Musée de Luchon. Col·lecció Sacaze. Foto presa el 15-4-2015.

Text: GELAIS / BORSEI / F(ilia) H(ic) S(ita) E(st)

  

 • 364 Caubous. Musée de Luchon. Col·lecció Sacaze. Foto presa el 15-4-2015.

Text: (Obitus) BONBELEX HAR- / BELEXSIS F(ilius) V(iva) AND- / EREXSO CONDAN- / NOSSI F(ilia) VXOR P(osuit).

 • 387 Anla. Musée de Luchon. Col·lecció Sacaze. Foto presa el 15-4-2015.

Text: [---]NI BO[-] / ERENNATE / T C F

 • 400 Loudenvielle. Musée de Luchon. Col·lecció Sacaze. Foto presa el 15-4-2015.

Text: AREIXO / DEO / [---]O[-] / [---] / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • 413 Vignec. Musée de Luchon. Col·lecció Sacaze. Foto presa el 15-4-2015.

Text: D(is) M(anibus) / PRIMAE FILIAE / ET PRIMILLAE / NEPOTI PVTV- / RRA MATER

 • ILTG 113. Montauban-de-Luchon. Musée de Luchon. Foto presa el 15-4-2015

Text: ABELIO- / NI [---]

 • ILTG 114 Montauban-de-Luchon. Musée de Luchon. Foto presa el 15-4-2015.

Text: ILIXONI / DEO / TAVRVS / SABINVS / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • ILTG 115. Montauban-de-Luchon. Musée de Luchon. Foto presa el 15-4-2015

Text: ILUNNI / DEO / AVIEN[us] / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • CIL 168Lodes. Musée de Luchon. Col·lecció Sacaze (segons el CIL. No apareix a Inscriptions Antiques des Pyrénées). Foto presa el 15-4-2015.

Text: [--]RSO?[--] / [---] / [---]

 • Nou (nova foto)267Saint-Pée-d'Ardet. Interior església, empotrada en un nínxol a l'àbsis . Foto presa el 16-8-2017.

Text: LEXEIA / ODANNI F(ilia) / ARTEHE / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • 269Saint-Pée-d'Ardet. Interior església, empotrada en un nínxol a l'àbsis . Foto presa el 16-8-2017.

Text: DEO IDIATTE / LUC(ii) POMPEI(i)? / PAULINIANI N(ostri)I ? / L(iberta) P(ompeia) PAULINIAIS ? / PRO SALUTE SUA / ET SUORVM / FELICITER / V(otum) S(oluit) [L(ibens) M(erito)]

 • CIL 73Antichan-de-Frontignes. Ajuntament. Foto presa el 16-8-2017.

Text: ARTAE / L(ucius) ANTIST(ius) / SYNTR[o] / PUS / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • Nou59Saint-Lizier. En un pilar del pont. Foto presa el 6-12-2017.

Text: MINERVAE / BELISAMAE / SACRVM / Q(uintus) VALERIVS / MONTAN[us] / [E]X V[OTO]

 

 

 

Sense noms aquitans

 • 140: Saint Just de Valcabrère, sobre la porta del cementiri. Foto presa el 11-9-2004

Text: V(iuus) C(aius) IVLIVS EROTIS / L(ibertus) ATTICVS / O(bita) IVLIA EROTIS LIBERT(a) / SALVIOLA / O(bitus) C(aius) IVLIVS ATTICI F(ilius) VICTOR / AN(norum) XVIII

 • 349: Saint-Aventin. Àbsis central de l'església, just a sota de la finestra. Foto presa el 17-11-2007.

Text: D(is) M(anibus) / VAL(eria) HERM- / IONE TITVL(iae) / ANTONIAE / FIL(iae) KARIS- / SIM(a)E

 • 353: Cazaux-L'Arboust. Sobre la porta de l'església. Foto presa el 1-12-07.

Text: D(is) M(anibus) / SILANIAE SERA- / NI F(iliae) ET FAVSTI- / ANO NEPOTI

 • 356: Billère. Al mur S. de l'església. Foto presa el 1-12-07.

Text: L(ucius) TITVLLIVS / ANTONIVS / VSORI PIEN- / TISSIM(a)E / ET ANTONI- / ANO FIL(io) DV / LCIS(simo)

 • 336: Luchon (ara conservada al museu de Luchon). Foto presa el 1-12-07.

Text: NIMP(his) / C(aius) V(alerius) OPT- / TATVS / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

 • 77: St. Bertrand de Comminges, sobre la Porte Cabirole (extramurs). Foto presa el 9-12-2008.

Text: [TI. CLAVDIO DRVSI F(ilio) CAESARI AVG(usto) GERM(anico) PONT(ifici) MAX(imo) TRIB(unicia) POT(estate)...] IMP(eratori) XXVI CO(n)S(uli) / V P(atri) P(atriae) / CIVITAS CONVEN(arum).

 • 103: St. Bertrand de Comminges, emcastada a l'interior del claustre, al mur occidental, a mitja alçada. Foto presa el 9-12-2008.

Text: D(is) M(anibus) / PAVLAE / MATRI / PRIMVLA / ET PAVL- / VS ET / PAVLINVS

 

 • 145: St. Just de Valcabrère, penjada a l'interior, al mur meridional, davant de la porta. Foto presa el 9-12-2008. Il·legible sense il·luminació adequada, encara que les lletres són ben gravades (la inscripció segueix els arcs).

Text: VAL(eria) SEVERA EGIT ANNOS XXX RECESSIT III NON(as) IVL(ias) RVFINO ET EVSEBIO CO(n)S(ulibu)S / PAC(ius) PATROCLVS PRAESBYTER SIBI EN PACE CHRISTI

 • 412: Soulan, exposada a l'interior de l'església, al mur sud, a prop de l'entrada. Tenen les claus de l'església en la segona casa del poble a la dreta de la carretera, uns 200m més amunt de l'església. Foto presa el 14-11-2012. Lectura molt difícil, encara que sembla probable la que dóna Sacaze. Al costat de l'església hi ha una font, que a Sacaze li va recordar l'antre d'un Mithraeum

Text: DEO MITR[ae] / FAVSTVS (et) MODESTA V(otum) S(oluerunt) L(ibentes) M(erito)

 • 411: Guchen. Encastada al timpà, sobre la porta de l'església. Foto presa el 14-11-2012

Text: MODESTI / FAVSTI F(ilii) / FESTA LIB(erta) / ET FILI(i) / HEREDES

 • 94: Saint-Bertrand-de-Comminges. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-1-2013. Falta la meitat dreta. La transcripció i reconstrucció de Sacaze és insegura.

Text: CAMPA[NVS] / H(ispanus) IVL(ia) NOV(a) / SILVANVS A [LATRO-] / NIBVS HI[C INTE-] / RFECTI V[I? II? KAL(endas)] / IVN(ias) IMP(ertore) [L(uvio) SEPT(imio) ] / SEV(ero) CO(n)S(ule) I(I? II?) / SILVAN[VS ET] / MART[INVS? IVS? IALIS?...]

 • 154: Barsous. Musée Archéologique Departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges. Foto presa el 18-1-2013. La transcripció de Sacaze, que copio a continuació, és dubtosa, i omet una clara -I al darrere de ]ON a l'última línia.

Text: ]TVS RVSTI[CI] F(ilius) / [...I]A MONTANA VXO(r) / ]ON F(ilio) LOC(um) S(epulturae) DAT VS[...

Anepígrafes

 • Cazaril-Laspènnes. La primera a l'esquerra de l'àbsis, a mitja alçada. Les demés al mur S, a la dreta de la porta, a prop de la inscripció epigràfica 342. Fotos preses el 17-11-2007. Sacaze esmenta una altra, exempta, semblant per una cara a la primera (pero amb dos personatges) i per la cara superior senblant a la tercera, que en canvi no esmenta. ¿Serà aquesta, que hauria estat encastada amb posterioritat?
 • Saint-Aventin. Al mur S, les dues primeres a prop del terra i a l'esquerra de la porta, les altres a la dreta i a més alçada. Fotos preses el 17-11-2007.
 • Saint-Paul-d'Oueil. Sobre l'arc de la porta, al mur S., usada como a clau de l'arc. Foto presa el 17-11-2007. No esmentada per Sacaze.

 • Benque-Dessous (o Benque d'Oueil). En el mur S., en la cantonada esquerra, una a sobre de l'altra, i a prop del terra. Fotos preses el 17-11-07.

 • Cazaux. Església, a la dreta de la porta. Foto presa el 1-12-07. Sobre el desgast, vegi's el següent comentari a la pàgina ja esmentada (a l'últim paràgraf), referit a una inscripció semblant.

 • 345 i 346. Montmajou (la de l'esquerra) i Saint-Aventin (la de la dreta). Ara al museu de Luchon. Foto presa el 1-12-07.

 • Saléchan. Chapelle de Saint-Just. Cantonada NO, a l'esquerra de la porta. Foto presa el 19-1-2008.

 • Saléchan. Chapelle de Saint-Just. Cantonada SE, a prop de l'àbsis. Foto presa el 19-1-2008.

 • Saléchan. Església. Tirada pel terra, a prop de la cantonada NO. Foto presa el 19-1-2008.

 • Izaourt. Sobre la porta de l'església. Foto presa el 19-1-2008.

 • Saint-Just de Valcabrère. porta del cementiri, a l'esquerra. Foto presa el 19-1-2008.

 • Arguénos. Mur de l'església, en la cantonada SE, a prop del terra. Foto presa el 19-1-2008.

 • Saint-Pé-d'Ardet. Escampades davant la porta de l'església, excepte l'última, que està encastada a la dreta de la porta.
 • Soulan. Exposada a l'interior de l'església, al mur sud. Altar votiu anepígraf. Foto presa el 14-11-2012